درجه حفاظتی یا IP چیست؟

IP یا International Protection، یک نشان و استاندارد حفاظت بین المللی است که در این مقاله به توضیح آن می پردازیم.

عددی که در کنار IP قرار می گیرد میزان حفاظت دستگاه را در مقابل اجسام خارجی نشان می دهد (عدد سمت چپ: جامدات مانند گرد و غبار ، عدد سمت راست: مایعات مانند آب)

برای سهولت کار، عدد سمت چپ را X و عدد سمت راست را Y نامگذاری می کنیم.

معنی رقم اول بعد از IP

” X “

معنی

۰ غیر محافظت شده

۱ حفاظت در برابر تماس تصادفی دست

۲ حفاظت در برابر اشیاء مانند انگشتان و ناخن

۳ حفاظت در برابر ابزار با قطر بیش از ۲٫۵ میلیمتر

۴ حفاظت در برابر ابزار و سیم با قطز کمتر از ۱٫۵ میلیمتر

۵ حفاظت در مقابل گرد و غبار

۶ غیر قابل نفوذ در مقابل گرد و غبار

معنی رقم دوم بعد IP

” Y “

معنی

۰ غیر محافظت شده

۱ حفاظت در برابر چکیدن عمودی آب

۲ حفاظت در برابر چکیدن آب زمانی که دستگاه نسبت به افق ۱۵ درجه زاویه بگیرد.

۳ حفاظت در برابر پاشش از جهات مختلف

۴ حفاظت در برابر پاشیدن آب بیشتر از باران

۵ حفاظت در مقابل جت واش

۶ حفاظت در مقابل فشار آب شدید

۷ حفاظت در مقابل اثرات غوطه وری تا عمق یک متر و تا ۳۰ دقیقه زیر آب

۸ حفاظت در مقابل غوطه وری بیش از یک متر